معاون پژوهشکده

دكتر مصطفی مرادی
استادیار پژوهشکده مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

29905420
m_moradi [at] sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت
سوابق اجرایی:
  • مدیریت آموزش و مشاوره فرهنگی و اجتماعی 1401 ← 1402
  • مسئول امور فرهنگی پژوهشکده مطالعات میان رشته ای قرآن 1401 ← 1402
  • نماینده روابط عمومی پژوهشکده 1400 ← 1401