چشم انداز و ماموریت پژوهشکده

پژوهشکده مطالعات میان­ رشته­ ای قرآن کریم مهم ترین واحد دانشگاهی در حوزه مطالعات میان­ رشته­ ای قرآن در کشور خواهد بود که با ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در راستای تولید، توسعه و انتقال علم و فناوری گام بر می‌دارد.​​​​​